Početna > Agro elektronika > MCP-81

MCP81 - brzinomer, hektometar, pređeni put + kontrola motora

MCP8

 

MCP81 je precizan elektronski uređaj za merenje, kontrolu kretanja i kontrolu stanja motora na traktorima, kombajnima i drugim radnim mašinama.

 

Merenja

MCP81 meri brzinu kretanja, pređeni put i obrađenu površinu.

Vrednosti ovih merenja su prikazane na gornjem displeju.

Brzina kretanja se meri u opsegu od 0.0km/h do 100.0km/h, sa tačnošću na jednu decimalu (prikaz brzine može biti sa i bez prikaza decimale).

Pređeni put se meri u dve vrednosti: ukupni pređeni put u kilometrima od 0 do 9999km i parcijalni pređeni put za merenje dužine parcele u metrima, u opsegu od 0m do 9999km, koji se može resetovati.

Obrađena površina se takođe meri u dve vrednosti: ukupno obrađena površina od 0 do 9999ha i parcijalna obrađena površina za merenje površine parcele, u opsegu od 1m2 do 999.9ha, koju je moguće resetovati.

Merenje obrađene površine vrši se kada je heder aktivan. Poziciju hedera prikazuje Led dioda (poslednja, gore, desno) koja sija kada je heder spušten-aktivan.

Za izračunavanje obrađene površine potrebno je uneti radnu širinu zahvata.

Radna širina zahvata se može deliti na pola ili na trećinu jednostavnim stiskom na BELI taster.

 

Takođe, MCP81 meri i temperaturu motora, spoljnu temperaturu (kabine), napon akumulatora - alternatora, broj obrtaja motora i radne sate motora.

Vrednosti ovih merenja su prikazane na donjem displeju.

Temperature se mere u opsegu od – 25°C do 130°C, opciono do 150°C, napon od 9.5V do 16.0V ili od 18.0V do 30.0V (za instalacije na 24V), obrtaji motora od 0 do 9990 obr/min, sa tačnošću na 10 ili 100obr/min i radni sati motora od 0 do 9999 sati.

 

Belim tasterom SET biramo prikaz željenog merenja na gornjem displeju i vršimo podešavanja vezana za merenja na gornjem displeju.

Sivim tasterom SET biramo prikaz na donjem displeju i vršimo podešavanja vezana za merenja na donjem displeju.

Izabrani prikaz praćen je ispisom naziva merenja i sijanjem odgovarajuće Led diode iznad displeja.

 

MCP81 koristi dva četvorocifrena displeja visokog sjaja, gornji u beloj boji, donji u crvenoj, sa visinom cifara 14mm, koji pružaju odličnu čitljivost. Intenzitet sijanja displeja može se podešavati posebno za svaki displej.

 

Kontrole i upozorenja

U slučaju povećanja temperature motora iznad zadate vrednosti alarma, MCP81 upozorava zvučnim signalom, prikazom vrednosti temperature motora (bez obzira na dotadašnji izbor prikaza), blinkom displeja i led diode za temperaturu motora, štiteći motor od pregrevanja.

Za neadekvatan napon akumulatora (alternatora) blinka led dioda za napon.

Za upozorenje o malom broju obrtaja motora (u slučaju kada je neispravan remen alternatora) blinka led doida za obrtaje.

Za upozorenje o isteku servisnog intervala za zamenu ulja u motoru blinka led dioda za radne sate.

Sva merenja i kontrole su stalno aktivni bez obzira na tekući prikaz na displejevima.

 

Opciono

MCP51 može da ima kontrolni izlaz za spoljni alarm, za uključenje spoljne sirene ili sijalice, može da vrši kontrolu rada ventilatora za hlađenje motora ili može da isključi motor u slučaju povećanja temperature ili kritičnog odstupanja neke druge merene veličine.

 

Ugradnja

MCP81 koristi dve induktivne sonde, jednu za merenje kretanja i drugu za poziciju hedera i dva temperaturna senzora za merenje temperatura.

Induktivna sonda za brzinu kretanja čita impulse sa šrafova na točku ili kardanu (uneti parametre za obim i broj impulsa). Sonda za poziciju hedera detektuje podignut heder.

Za merenje temperatura uređaj koristi svoje temperaturne senzore.

Senzor za merenje temperature motora ugraditi na pogodno mesto na motoru. Drugi temperaturni senzor ugraditi na željeno mesto za merenje temperature kabine, spoljne temperature, itd.

Temeperaturu alarma uvećati za desetak stepeni u odnosu na izmerenu - radnu temperaturu motora.

Za merenje obrtaja kod dizel motora koristi se alternator, izvod W, uz podešavanje odnosa remenica.

Radni sati se mere samo dok je motor u radu. Uslov za merenje radnih sati je prisustvo obrtaja motora.

 

Pri isključenju napajanja MCP81 memoriše pređeni put (parcijalno i ukupno), obrađenu površinu (parcijalno i ukupno), radne sate motora, tekući prikaz displejeva i sve zadate vrednosti.

Uređaj je u kompaktnom kućištu, otporan na vibracije koje se mogu javiti tokom eksplatacije.

Napajanje uređaja je sa instalacije 12V ili 24V.

Dimenzije: 75 x 110 x 25mm.

Garancija 5 godina.

 

Prikaz vrednosti na gornjem displeju, opseg merenja

Brzina kretanja, od 0.0km/h do 100.0km/h

Pređeni put-parcijalno, od 0.000km do 9999km

Obrađena površina-parcijalno, od 00.00ara do 999.9ha

Pređeni put ukupno, od 0km do 9999km

Obrađena površina ukupno, od 0ha do 9999ha

Podešavanja na gornjem displeju

• Podešavanje radne širine zahvata od 0.00m do 30.00m

• Podešavanje obima točka od 0.00m do 10.00m

• Podešavanje broja repera (impulsa) po točku od 1 do 8

• Podešavanje prikaza brzine sa decimalom ili bez

• Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5

• Reset pređenog puta-parcijalno i obrađene površine-parcijalno

• Brzi izbor širine radnog zahvata - ceo, pola ili trećina

Izbor prikaza na gornjem displeju, pripadajuća podešavanja i reset vršimo BELIM tasterom SET

Prikaz vrednosti na donjem displeju, opseg merenja

Temperatura motora, od – 25°C do 130°C, opciono do 150°C

Temperatura spoljna (kabine, itd), od – 25°C do 130°C, opciono do 150°C

Napon akumulatora, od 9.5V do 16.0V ili od 18.0V do 30.0V (za instalacije na 24V)

Broj obrtaja motora, od 0 do 9990 obr/min, sa tačnošću na 10 ili 100 obr/min

Broj radnih sati motora, od 0 - 9999 sati, meri samo kada motor radi

Podešavanja na donjem displeju

• Podešavanje vrednosti temperature alarma od 0 do 150°C

• Podešavanje odnosa remenica radilice i alternatora, za dizel motor povezivanje obrtomera je na W izvodu alternatora

• Podešavanje broja bobina za benzinski motor

• Podešavanje tačnosti obrtaja motora na 10 obr/min ili na 100 obr/min

• Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5

• Podešavanje vrednosti servisnog intervala za zamenu ulja u motoru, od 0 do 9999 sati

• Reset upozorenja za istekao servisni interval i start novog intervala

Izbor prikaza na donjem displeju, pripadajuća podešavanja i reset vršimo SIVIM tasterom SET