Početna > Agro elektronika > MCP-82

MCP82 - kontrola 5 osovina na kombajnu + brzinomer, hektometar

MCP8

 

MCP82 je precizan elektronski uređaj za merenje i kontrolu obrtaja do 5 osovina na kombajnu, merenje brzine kretanja, dužine pređenog puta (parcijalno i ukupno) i obrađene površine (parcijalno i ukupno).
MERENJA NA GORNJEM DISPLEJU

MCP82 na gornjem displeju prikazuje brzinu kretanja, pređeni put i obrađenu površinu.

Brzina kretanja se meri sa jednom decimalom (prikaz brzine može biti sa i bez prikaza decimalne vrednosti-parametar u podešavanju).

Pređeni put se meri u dve vrednosti: ukupni pređeni put i parcijalni pređeni put za merenje dužine parcele, koji je moguće resetovati stiskom na Beli taster u trajanju 5 sec.

Obrađena površina se takođe meri u dve vrednosti: ukupno obrađena površina i parcijalna obrađena površina za merenje površine parcele, koju je moguće resetovati stiskom na Beli taster u trajanju 5 sec.

Ako pre uključenja uređaja na napajanje pritisnemo Beli taster, tada možemo videti pređeni put ukupno i obrađenu površinu ukupno. Ove vrednosti se ne mogu resetovati.

Opsezi merenja i rezolucija dati su niže u tekstu.

Merenje obrađene površine vrši se kada je heder aktivan. Poziciju hedera prikazuje poslednja Led dioda, gore-desno, koja sija kada je heder aktivan.

Za izračunavanje obrađene površine potrebno je uneti radnu širinu zahvata.

Radna širina zahvata može se deliti na pola i na trećinu jednostavnim stiskom na Beli taster. Izbor prati slovni prikaz PoLA, trEc ili cEo. Nakon reseta obrađene površine ili nakon gašenja uređaja radni zahvat je ceo.

 

Stiskom na Beli taster SET biramo željeni prikaz na gornjem displeju ili vršimo podešavanja parametara na gornjem displeju. Prikaz je praćen ispisom slovne najave veličine i prikazom vrednosti. Sija pripadajuća Led dioda iznad displeja.

Prikaz vrednosti na gornjem displeju

• BRZINA KRETANJA  –  slovna najava  br, opseg merenja: 0.0 - 100.0 km/h

• PREĐENI  PUT-PARCIJALNO  –  slovna najava  du, opseg merenja: 0.000km – 9999km

• OBRAĐENA POVRSINA-PARCIJALNO  – slovna najava  Po, opseg merenja: 00.00ara – 999.9ha

• PREĐENI  PUT-UKUPNO  –  slovna najava Pu, opseg merenja: 0000km - 9999km

• OBRAĐENA POVRSINA-UKUPNO  –  slovna najava Po, opseg merenja: 0000ha – 9999ha

Podešavanje parametara na gornjem displeju

• RADNA ŠIRINA ZAHVATA (slovna najava rS, od 0.00 do 30.00m)

• OBIM TOČKA ILI DEO OBIMA (slovna najava to, od 0.00 do 10.00m)

• BROJ REPERA (IMPULSA) PO OBIMU TOČKA ili odgovarajući broj repera u odnosu na deo obima točka (slovna najava rP, od 1 do 8)

• PRIKAZ BRZINE KRETANJA (slovna najava br, 1- prikaz brzine bez decimale, 2 - prikaz brzine sa decimalom)

• JAČINA SIJANJA GORNJEG DISPLEJA (slovna najava do, od 1 do 5)

• Reset pređenog puta-parcijalno i obrađene površine-parcijalno

• Deljenje radnog zahvata (slovna najava PoLA, trEc, cEO)

 

MERENJA NA DONJEM DISPLEJU

Na donjem displeju MCP82 prikazuje obrtaje do 5 osovina. Opseg merenja za svaku osovinu je od 30 do 5000 obr/min, sa rezolucijom merenja x 1 ili x 10 obr/min (parametar u podešavanju osovina).

 

Po potrebi, jedna od osovina može da bude i radilica motora, kada možemo meriti obrtaje motora.

 

Sivim tasterom biramo osovinu čije obrtaje želimo da prikažemo na displeju. Prikaz je praćen ispisom slovne najave osovine, pa prikazom vrednosti obrtaja. Sija pripadajuća Led dioda. Tasterom vršimo i podešavanje parametara.

Prikaz obrtaja osovina na donjem displeju

• BUBANJ – slovna najava bu sa prikazom stanja kontrole

• VETAR – slovna najava uE sa prikazom stanja kontrole

• SLAMOTRES – slovna najava SL sa prikazom stanja kontrole

• OVR. NEOVR. MASA – slovna najava on sa prikazom stanja kontrole

• SEČKA – slovna najava SE sa prikazom stanja kontrole

Podešavanje parametara na donjem displeju

• PROCENAT (slovna najava Pc, od 0 do 100)

• BUBANJ KONTOLA (slovna najava bu, u-uključena, i-isključena)

• VETAR KONTOLA (slovna najava uE, u-uključena, i-isključena)

• SLAMOTRES KONTOLA (slovna najava SL, u-uključena, i-isključena)

• OVR. NEOVR. MASA KONTOLA (slovna najava on, u-uključena, i-isključena)

• SEČKA KONTOLA (slovna najava SE, u-uključena, i-isključena)

• TAČNOST OBRTAJA (slovna najava ob, 1 – x 10 obr/min, 2 – x 1 obr/min)

• JAČINA SIJANJA DONJEG DISPLEJA (slovna najava do, od 1 do 5)

 

Kontrola obrtaja osovina

Kontrola obrtaja osovina detektuje osovine čiji su obrtaji ispod vrednosti graničnih obrtaja.

Kontrola se vrši samo za osovine čija je kontrola uključena (parametar u podešavanju osovina).

 

Pre dostizanja graničnih obrtaja kontrola je isključena, blinkaju Led diode kontrolisanih osovina.

Kada osovine dostignu granične obrtaje Led diode prestaju sa blinkanjem i počinje kontrola obrtaja osovina.

Nakon toga, smanjenje obrtaja bilo koje od kontrolisanih osovina aktiviraće zvučni alarm.

Na displeju će biti prikazan slovni naziv osovine koja je usporila i vrednost njenih obrtaja - vrednost blinka. Ubrzanje osovine iznad granične vrednosti isključiće zvučni alarm.

Zvučni alarm se isključuju i nakon zaustavljanja svih osovina, kada se isključuje i kontrola.

Granični obrtaji osovina

Za dobijanje graničnih obrtaja osovina potrebno je memorisati obrtaje osovina u praznom hodu. Na osnovu toga i unetog procenta (parametar Pc) dobijaju se granični obrtaji svih osovina.

Memorisanje obrtaja osovina u praznom hodu

Kada su osovine dostigle željeni broj obrtaja u praznom hodu, pritisnemo SIVI taster u trajanju 5 sek. Čuje se zvučni signal, upale se Led diode osovina, memorisanje je završeno.

 

Sva merenja i kontrole na uređaju stalno su aktivni, bez obzira na tekući prikaz na displejevima (šta je prikazano na displejevima).

Greška merenja je manja od 0.2%.

 

Na MCP82 se nalaze dva LED četvorocifrena displeja visokog sjaja, gornji u beloj boji, donji u crvenoj, sa visinom cifara 14mm, koji pružaju odličnu čitljivost i pri većoj udaljenosti.

 

Uređaj koristi induktivne sonde za merenje obrtaja osovina, merenje brzine i poziciju hedera.

Za merenje obrtaja osovina potreban je jedan impuls po krugu, dok za merenje brzine koristimo impulse sa šrafova točka ili kardana i izvršimo podešavanja za obim točka i broj impulsa po krugu.

Sonda za poziciju hedera detektuje podignut heder.

 

Nakon isključenja MCP82 pamti sve vrednosti, pređeni put (parcijalno i ukupno), obrađenu površinu (parcijalno i ukupno), granične vrednosti svih osovina i stanje kontrole, tekući prikaz na displejevima i ostale parametre.

Napajanje uređaja je sa instalacije na 12V ili 24V. Dimenzije uređaja: 75 x 110 x 25mm.